1. HD Bank

– Chủ tài khoản: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Năng Lượng Xanh Quảng Ngãi

– Số tài khoản: 227704070222277

– Chi nhánh: Ngân Hàng HD Bank – Quảng Ngãi

2. Techcombank

– Chủ tài khoản: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Năng Lượng Xanh Quảng Ngãi

– Số tài khoản: 19135697013011

– Chi nhánh: Ngân hàng Techcombank – Quảng Ngãi

3. Vietcombank

– Chủ tài khoản: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Năng Lượng Xanh Quảng Ngãi

– Số tài khoản: 0571000068395

– Chi nhánh: Ngân hàng Vietcombank – Dung Quất – Quảng Ngãi